MaestroPanel Kullanıcı Kılavuzu

Katılımsız Kurulum (Unattended Installation)

MaestroPanel Setup'ın da yukarıda anlatılan adımları otomatize etmek mümkündür. İstenirse MaestroPanel.ini dosyası ve MaestroPanel.exe ye gönderilecek parametreler sayesinde komut satırı (Command Line) yardımı ile kurulum yapılması mümkündür.

MaestroPanel.exe Parametreleri:

/SILENT Setup'ı sadece işlem çubuğunu (Progress Bar) görüntüleyerek otomatik olarak kurulmasını sağlar.

/VERYSILENT Setup'ı arka planda gizleyerek hiç bir gösterge olmadan otomatik olarak kurulmasını sağlar.

/SUPPRESSMSGBOXES Setup'da beliren mesaj kutularını otomatik olarak varsayılanı seçer.

/NORESTART Setup kurulum sırasında yeniden başlatılma istemez.

/LOADINF="C:\MaestroPanel.ini" Setup parametreleri bu dosyadan okur. Default adı MaestroPanel.ini dir. Kurulum esnasında bir kopyası MaestroPanel.exe nin çalıştığı dizine yaratılır.

Örnek MaestroPanel.ini Dosyası

[Setup]
Dir=C:\Program Files\MaestroPanel
SetupType=custom
Components=Panel,Agent
Tasks=
PanelUsername=admin
PanelPassword=globalpassword!
LicenseHost=192.168.2.85
VhostPath=C:\vhosts
DbType=MSSQL
InstallType=NEW
DbAction=NEW
SANAME=sa
SAPASSWORD=mssqlsaPass!
DBHOST=127.0.0.1
DBNAME=mast
DBUSER=mastusr
DBPASSWORD=databaseusrPass!

Setup bazı özel parametreleri MaestroPanel.ini dosyasından okur. Bu bilgileri Setup'a tanıtmak içinde MaestroPanel.ini isminde dosyanın kurulum dizininde bulunması gerekir.

Setup bazı parametre değerlerini sadece bu dosyadan okur;

MaestroPanel.ini Parametreleri:

Dir:

/DIR komut satırı parametresi ile aynı işlevi görür.

SetupType:

/TYPE komut satırı parametresi ile aynı işlevi görür.

Components:

/COMPONENTS komut satırı parametresi ile aynı işlevi görür.

Tasks:

Şuanda etkisiz bir parametre.

PanelUsername:

Setup kullanıcı adı gerektiğinde bu parametreyi kullanır. Panel'e giriş yaparken veya Sunucu eklerken kullanıcı adı bu parametredeki değerdir. A3 ekranındaki Username alanına tekabül eder.

PanelPassword:

Setup parola gerektiğinde global olarak bu parametreyi kullanır. Panel'e giriş yaparken veya Sunucu eklerken parola bu parametredeki değerdir. Ayrıca MySQL, MSSQL ve çeşitli sunucu yazılımların parola değeri bu parametreden alınır. A3 ekranındaki Password alanına tekabül eder.

LicenseHost:

MaestroPanel Agent'ın çalışacağı IP adresini belirler. Bu değer lisans'da ki Host değeri ile aynı olmalıdır. Agent bu host isminde çalışır ve sadece bu host ismine gelen istekleri kabul eder. A3 ekranındaki License Host alanına tekabül eder.

VhostPath:

Domainlerin varsayılan olarak hangi dizinin altına açılacağını belirler A3 ekranındaki Vhost Path alanına tekabül eder.

DbType:

Web Management Servisinin hangi veritabanı motorunda çalışacağını belirler. Aşağıdaki parametreleri alabilir. A5 ekranındaki seçeneklere tekabül eder.

  • MSSQL
  • SQLITE

InstallType:

DbType MSSQL ise dikkate alınır. A6 Ekranına tekabül eder. Veritabanını var olan bir MSSQL sunucu üzerine mi kurulacağı yoksa MSSQL'in sıfırdan kurulup oluşturulacağını belirler. Aşağıdaki parametreleri alabilir.

  • EXISTING (Use an existing SQL server)
  • NEW (Install SQL Server and create database)

DbAction

DbType MSSQL ise dikkate alınır. A7 Ekranına tekabül eder. MaestroPanel veritabanının yeni mi oluşturulacağı yoksa var olan bir veritabanına mı oluşturulacağını belirler.

Aşağıdaki parametreleri alabilir.

  • EXISTS (Use existing database)
  • NEW (Create new database)

SANAME:

DbAction parametresi EXISTS ise yani mevcut bir SQL Sunucusuna bağlanılacaksa dikkate alınır. Mevcut veritabanına erişmek için gerekli olan kullanıcı adını belirler varsayılan olarak "sa" dır. A7 ekranına tekabül eder.

SAPASSWORD:

DbAction parametresi EXISTS ise dikkate alınır. Mevcut veritabanına erişmek için gerekli olan parolayı belirler. A7 ekranına tekabül eder.

DBHOST:

DbAction parametresi EXISTS ise dikkate alınır. Mevcut veritabanına erişmek için gerekli olan host'ı belirler. A7 ekranına tekabül eder.

DBNAME:

DbType MSSQL ise dikkate alınır. Var olan veya yeni oluşturulacak MaestroPanel veritabanının ismini belirler. A8 ekranına tekabül eder.

DBUSER:

DbType MSSQL ise dikkate alınır. Var olan veya yeni oluşturulacak MaestroPanel veritabanına bağlanacak kullanıcı adını belirler. A8 ekranına tekabül eder.

DBPASSWORD:

DbType MSSQL ise dikkate alınır. Var olan veya yeni oluşturulacak MaestroPanel veritabanına bağlanacak kullanıcının parolasını belirler. A8 ekranına tekabül eder. /DIR="x:\dirname" Kurulum dizinini belirler.

/TYPE=type name

Bileşenlerin şablonunu belirler. Bu alan daha önceden tanımlamış component şablonlarını seçmenize yarar. Bileşenler /COMPONENTS parametresi ile belirlenecekse değer CUSTOM yapılmalıdır. TYPE'ın alabileceği değerler aşağıdaki gibidir.

  • FULL
  • STANDART
  • LIGHT
  • CUSTOM

/COMPONENTS="virgül ile ayırılmış isimler" Bileşenlerin listesini belirlemenizi sağlar. Bu alana girilebilecek bileşen İsimleri aşağıdaki gibidir.

Örnekler:

MaestroPanel.exe /SILENT /LOADINF="MaestroPanel.ini" /DIR="C:\Program
Files\MaestroPanel"

Bu komut satırını çalıştırdığımızda Setup /SILENT parametresi sayesinde otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. Gerekli direktifleri /LOADINF komutu ile tanımlanmış olan MaestroPanel.ini dosyasından okuyup görevini yerine getirecektir.

MaestroPanel.exe /SILENT /DIR="C:\Program Files\MaestroPanel" /
TYPE=FULL

Bu komutu çalıştırdığımızda Setup /TYPE parametresindeki değere göre Componentleri otomatikman kurmaya başlayacaktır. Burada FULL değeri verildiğinden tüm bileşenler kurulmuş olacak.

MaestroPanel.exe /SILENT /DIR="C:\Program Files\MaestroPanel" /
COMPONENTS=AGENT,PANEL,AGENT/WEBSERVER/IIS75,AGENT/DNSSERVER/MSDNS

Bu komutu çalıştırdığımızda Setup /COMPONENTS parametresindeki virgül ile ayırılmış componentleri algılayarak sadece belirtilen bileşenleri sırası ile kurmaya başlar.

Setup Logları

Setup'lar çalıştığı sürece arka planda gerçekleştirdiği işlemlerin log'larını TEMP dizininde tutar bu dizine ulaşmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

cd %TEMP%

Setup log dosyaları Setup Log TARIH #SAYI.txt şeklindedir. Setup Log 2013-05-17 #001

MaestroPanel Servisleri

Setup kurulumu tamamladıktan sonra MaestroPanel'in çalışması için Windows işletim sistemi üzerine aşağıdaki servisleri oluşturur.

Servis Açıklama
MstrW3Svc MaestroPanel Web Management Service %MaestroPanelPath%\Agent\MstrSvc.exe
MstrSvc MaestroPanel Agent Service %MaestroPanelPath%\Web\service\MstrW3Svc.exe